Taktplanlegging på SNR

Siste tilskudd til samhandlingsplattformen fra Inattika er et planleggings- og fremdriftsoppfølgingsverktøy for taktplanlegging etter Lean-prinsippene. Systemet er tatt frem i tett samarbeid med Sykehusbyggs prestisjeprosjekt SNR (Sjukehuset Nordmøre og Romsdal) – bygging av nytt akuttsykehus på Hjelset utenfor Molde.

Prosjektet har i skrivende stund benyttet systemet til å etablere en taktplan som strekker seg over 2,5 år, og som involverer ca. 80 ulike selskaper og mer enn 350 unike brukere av systemet. Ved hjelp av tog og vogner fordeles aktiviteter på fag og kontrollområder og tildeles den enkelt for oppfølging og fremdriftskontroll.

Illustrasjonen er benyttet med tillatelse fra Sykehusbygg – les mer på prosjektets hjemmesider.

Taktplanlegging og Lean

Flere og flere «tunge» byggeprosjekter gjennomføres i dag etter Lean-prinsipper. Her planlegges  konstruksjon av bygg og anlegg med team som jobber i takt. Og som utfører samme aktiviteter i repeterende iterasjoner – en jevn rytme, med fokus på forbedringer og effektivisering.

Sentralt i slike byggeprosjekter er TAKTPLAN, som visualiseres ved at konstruksjonstog kjører gjennom bygget med vogner som representerer de ulike fagområdene.

Om løsningen

Vi har valgt å bygge taktplanverktøyet på toppen av en allerede funksjonsrik, effektiv og velprøvd samhandlingsplattform. Det gir oss prosjektadministrasjon, tilgangskontroll, diskusjonsfora og feilhåndtering «ut av boksen».

Metaforen for taktplan-domenet er velkjent for de som planlegger etter Lean-metoden:
Konstruksjonsfasen defineres ved hjelp av tog og vogner som kjører i takt gjennom kontrollområdene. Vogner defineres pr. fagområde med aktiviteter som estimeres og tildeles den enkelte fagarbeider pr. vogn og takt. Og som ofte utfører samme aktiviteter i repeterende iterasjoner – en jevn rytme, med fokus på forbedringer og effektivisering.

Konsepter

TAKTPLAN

Plan for konstruksjon av bygg og anlegg som følger en jevn rytme, med fokus på forbedringer og effektivisering gjennom repeterende iterasjoner.

TOG

Sett med vogner som kjører langs en «rute» i bygget etter en bestemt takt med et gitt formål / milepæl. Eksempel «Bygge Operasjonssaler».

TOGVOGN

En samling oppgaver som skal utføres i en takt for et gitt fag. Eksempel «Enkling / Tømrer» som består i å kle en vegg på en side, klar for tekniske føringer.

TAKT

Fast intervall i planen som er tilstrekkelig for å komplettere de forhåndsdefinerte oppgavene for et gitt fag innenfor den gitte tidsrammen.

KONTROLLOMRÅDE

Angir et sett med rom, sjakter eller andre områder i bygget som naturlig hører sammen og kan jobbes med som en enhet. En togvogn gjør seg ferdig i KO ila. takten.

RUTER

En veldefinert vei gjennom bygget / byggene, bestående av et sett med kontrollområder. Eksempel «Sengeområder Bygg 60 og 70».

Sentrale funksjoner i løsningen

Togfabrikk for rask planlegging av tog og vogner

Togfabrikken gjør oppretting av konstruksjonstog og vogner veldig effektivt. Enten utgangspunktet er en masterplan utviklet i Safran, MS-Project, Excel eller andre planverktøy, så er oppretting av taktplan-strukturen en grei øvelse.

Selve taktplanen oppdateres ved at du velger starttid og hvilken rute (kontrollområder) toget skal følge. Denne operasjonen kan også benyttes etter at taktplanen er opprettet, hvis du ønsker å sette inn nye vogner, eller pause toget.

God oversikt over hele planen
En taktplan kan i prinsippet vokse seg ganske stor, og uten et godt digitalt verktøy vil det fort kunne bli uoversiktlig. Vårt taktplanverktøy har stor fleksibilitet rundt visning og navigering av planen. Man kan zoome inn / ut for å se større eller mindre deler av planen, og ved hjelp av et rikt filter-utvalg kan man bestemme hvilken informasjon som er interessant for en gitt visning – feks. bare tog / vogner knyttet til en gitt kontrakt.

Klikk for større bilde

Ferier, pauser og fleksibel flytting av tog

En utfordring ved å benytte et verktøy som i utgangspunktet ikke er laget for taktplanlegging (som feks. regneark), er at det er vanskelig å vedlikeholde og endre en plan hvis uforutsette ting oppstår. I vår løsning har vi implementert gode funksjoner for flytting / forskyving av tog i kalenderen, innføring av pauser og ferier, samt deaktivering av enkelt-vogner i toget.

Dette gjør det mulig å endre detaljer i planen uten at det trigger nitidig arbeid med re-strukturering.

«Nær-takt» øker detaljeringsgraden

En taktplan kan potensielt bestå av tusenvis av vogner og gå over flere år. Da vil standard taktplanvisning kun gi overordnet bilde av planen. Derfor har vi innført et konsept vi kaller Nær-takt, som viser inneværende takt, samt noen takter før og etter. I dette bilde vises detaljer som fremdrift på vogner og status i kontrollområder.

 

Kontrollert overlevering av kontrollområder

En av hovedprinsippene med Lean-metodikken er å oppnå en jevn rytme for  prosjektet. Arbeidet utføres i takt. For å oppnå en jevn og problemfri fremdrift, må de enkelte kontrollområder være klare når neste vogn / takt kommer.

En sentral funksjon i vår taktplanløsning er derfor at BAS’er i de ulike vognene utfører en «handshake» med BAS i neste / forrige vogn ved å melde respektive kontrollområde klart. Denne statusen vises også grafisk i taktplanen.

Spesiell tilgang for BAS og Anleggsledere

En BAS / Anleggsleder kan detalj-planlegge sitt teams vogner og kupèer ved å definere hvilke aktiviteter som skal gjennomføres, tidsestimater og dermed bemanningsbehovet for vognen.

I tillegg vil BAS være ansvarlig for overlevering av kontollområde slik at ny vogn i neste takt kan starte til planlagt tid. Dette er en viktig aktivtet som bidrar til jevn rytme i taktplan-prosjektet.

Basert på rapportering fra «sine» håndverkere, vil også BAS fortløpende rapporterere fremdrift for sine vogner.

Fremdriftsoppfølging med mobil-app

Løsningen er bygd på Inattikas funksjonsrike samhandlingsplattform Agora. Dette gir alle deltakere i prosjektet et effektivt verktøy tilpasset sin rolle i prosjektet.

Utførende på prosjektet vil kunne benytte mobiltelefon eller lesebrett for å hente ut sine arbeidsoppgaver, samt å rapportere fremdrift på sine oppgaver.

Lagring av øyeblikksbilder (baselines)
Med «Baselines» får vi muligheten til å lagre unna et øyeblikksbilde av taktplanen på et gitt tidspunkt. Vi vil senere kunne sammenligne nå-situasjonen  med en «baseline» for å se utviklingen av tog, vogner og aktiviteter.

Med Baseline får man også muligheten til å opprette en ny avgreining for å teste ut / simulere uten at dette får innvirkning på «produksjonen».

Excel-eksport for videre analyser
Ønsker man å benytte Excels mange analyse-muligheter, så kan planen på et hvilket som helst tidspunkt eksporteres til et regneark.

Her kan du få både taktplan-presentasjon, bemanningsmatrise og tidsforbruk i et vel-formattert regneark.

Ønsker du å bli kontaktet?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg for en uforpliktende samtale.