Eiendomsrevisjoner

Vi tar «tempen» på dine eiendommer

Sammen med våre samarbeidspartnere tilbyr inAttika gjennomgang av dine eiendommer for å definere gapet mellom eiers målsetninger og faktisk nå-situasjon på eiendommen, samt å identifisere tiltak for å redusere / eliminere dette gapet.

Resultatet av undersøkelsene dokumenteres i FDV-systemet Agora inAttika pr. eiendom, og vi anbefaler å benytte systemet videre for oppfølging og utbedring av identifiserte tiltak.

Hva ser vi etter ?

Levetidsbetraktninger av bygningsdeler og tekniske anlegg

Vurdere rest-levetid og potensielle utskiftninger på tekniske anlegg og bygningskropp – sett opp i mot forventet levetid (leverandør-garanti), bruksmiljø og vedlikeholdsnivå

Nå-tilstand / tilstandsvurdering

Innebærer å skaffe oversikt over «rikets tilstand». Gjennomføre tekniske befaringer for å avdekke større feil & mangler (avvik) samt potensielle risikoområder som truer eiendommens «økonomiske helse». 

Nødvendige tiltak kostnadsberegnes og risikoeksponeringen tallfestet i kroner. Dette gir en oversikt over ikke-planlagte utgifter som periodiseres. Risikobildet dokumenteres i systemets egen Risiko-modul, som gir oss super oversikt over trusselbildet, og som gjør det enklere å følge opp for driftspersonellet etter revisjonen.


Klikk for større bilde

 

Strategiske mål

Målsetning med eiendomsforvaltningen / utviklingen tallfestes vha. forhåndsdefinerte og kvantifiserbare mål, som benyttes i alle vurderinger.  Sluttresultatet presenteres opp i mot dette målbildet, og korrigerende tiltak skal defineres for å nærme seg målbildet i en gap-analyse.

Hvilke områder revisjonen vil fokusere på er selvsagt styrt av oppdragets mandat, men vil vanligvis inkludere

  • Brannteknisk (offentlige forskrifter / lovpålagt ansvar)
  • Tekniske anlegg (teknisk tilstand, vedlikeholdsnivå, gjenværende levetid)
  • Bygninger og eiendom (vedlikehold og behov for utskiftinger)
  • Internkontroll / HMS 
Offentlige forskrifter

En sentral del av en eiendomsrevisjon er en vurdering av hvordan man ligger an  i forhold til myndighetskrav rundt HMS og brannsikkerhet. Vi kartlegger i hvilken grad eiendomsdriften tilfredsstiller lovpålagte krav og dokumenterer nødvendige strakstiltak for å «tette hullene». 

Sluttrapportering

I tråd med inAttikas prinsipper rundt samhandling og digitalisering av eiendommen, vil også resultatet av eiendomsrevisjonen fremstilles i et oversiktlig nettbasert dashbord hvor hovedsiden oppsummerer revisjonens funn, sett opp mot uttalt målsetning med den tekniske forvaltningen. Resultater presenteres med score og fargekoding, og med muligheter for «drill-down» for å inspisere utslagsgivende faktorer.

I tillegg til den digitale presentasjonen av revisjonsresultatene, vil det produseres en handlingsplan som beskriver tiltak og evt. rutine-forbedringer for å nærmere seg målsetningen ved neste målepunkt.

Ønsker du å bli kontaktet?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg for en uforpliktende samtale.