Drift og teknisk forvaltning

Eiendomsdrift handler om å ha god kontroll på det periodiske / planlagte vedlikeholdet, samtidig som man har en plan for identifisering og håndtering av uforutsette hendelser. I Agora inAttika «møtes» løpende drift og teknisk forvaltning – og utgjør sammen et komplett FDV-system for næringseiendom.

 

Driftsrelaterte oppgaver
og rutinemessig oppfølging

Agora inAttika bidrar til kontroll av løpende driftsaktiviteter på eiendommen. Fokus er på identifisering og utbedringer av feil og mangler ved utførelse av rutinemessig driftsoppgaver i henhold til forhåndsdefinerte sjekklister. Denne delen av systemet er tilpasset håndholdte enheter som vaktmester og driftspersonell benytter når de gjennomfører sine runder på eiendommen.

Løpende drift

 • Planlegge og følge opp driften
 • Dokumentere bygning og installasjoner
 • Utføre vedlikehold
 • Kontrollere status på bygg og anlegg
 • Utbedre feil og mangler

Teknisk forvaltning

 • Sikre personell og bygning mot brann
 • Inngå avtaler for drift og vedlikehold
 • Forvalte utleie av lokaler 
 • Planlegge for uforutsette hendelser
 • Følge opp bygningsmasse og anlegg
 • Klargjøre for salg

Funksjoner

Avvik

Feil og mangler registreres fortløpende som avvik. Man legger inn forslag til utbedrende tiltak samt kostnader og frister, knytter til bilder og annen dokumentasjon, og tildeler avviket til den eller de som skal utbedre feilen. Avviksmodulen gir også mulighet for budsjettering med utarbeidelse av for eksempel 2- og 5-årsplaner.

Driftsoppgaver

Planlagt vedlikehold defineres som driftsoppgaver som gjentas med faste intervall. Oppgavene tildeles til driftspersonell som for disse opp på sin telefon eller lesebrett ute på eiendommen. 

Sjekklister

Agora har en fleksibel sjekklisteløsning. Den gir mulighet til å definere egne sjekklister som kan kobles til oppgaver, fagmoduler og dokumentmapper, og gir brukerne mulighet til å fylle ut, generere pdf-rapporter og arkivere listene for senere gjennomgang. Systemet tilbyr også et rikt malsett for sjekklister i ulike fagområder.

Avtaler

I driftsprosjektet kan man registrere alle byggets drift- og serviceavtaler. Avtalene registreres med nøkkelinformasjon som varighet, avtalepart, verdi og oppfølgingstidspunkter som kan kobles til varslinger. Kontraktsdokumentene lastes opp som vedlegg.

Time- og utgiftsføring

Har man ikke et eget system for registrering av timer på driftsrelaterte oppgaver og avvik, gir Agora inAttika deg mulighet til det. Det samme gjelder utgifter til transport, råvarer og utstyr. Oversikter kan tas ut pr. prosjekt på måneds- eller ukesbasis.

Fagmoduler

I Agora kan man definere en informasjonssamling basert på kategorisering. Informasjonen kan være en miks av dokumenter og data som tilflyter fagmodulen fra andre moduler i systemet (feks Avvik). Eksempel på en fagmodul i Agora er «Brannbok» som er en samling av instrukser og rutiner knyttet til brannvern, i tillegg til «live data» fra andre moduler som er merket som brannrelatert. 

Informasjonen organiseres i kapitler og samlingen vil da presenteres som en «digital perm».

FDV-dokumentasjon

Alle byggeprosjekter av en viss størrelse er pålagt å dokumentere bygg og installasjoner. I Agora benyttes systemets modul for digitale dokumentsamlinger for å dokumentere vedlikehold og bruksinstrukser. I malverket finner du relevante dokument-strukturer, som feks. NS-3451. Resultatet blir et web-basert oppslagverk som tildeles etter behov.

Risko

Systemet gir muligheten til å skaffe oversikt over eiendommens risikobilde med en oversiktlig og effektiv modul for risikoanalyse. Her klassifiserer du potensielle faresituasjoner ved å definere sannsynlighet, konsekvens og økonomisk eksponering hvis hendelsen inntreffer. Ved å identifisere risiko-reduserende tiltak får du kontroll. 

Utleie

Registrering av leietakere og deres leieobjekter. Gir oversikt over totalt utleid areal, kvadratmeterpris mm. ledig kapasitet.

Omsetningsregistrering

Typisk kjøpesenter-funksjonalitet hvor senterleder eller leietaker selv registrerer daglig eller ukentlig omsetning.

Samhandling

Samhandling er nøkkelen for å lykkes med moderne fdv-systemer. I Agora vil alle aktører som er knyttet til eiendommen finne «sine» områder hvor de kan utveksle informasjon, og bidra til å løse oppgaver og utfordringer. Og den fleksible tilgangskontrollen gjør det enkelt å tilpasse innholdet etter den enkeltes behov.

Meldingstjenester

Agora har en intern meldingsmodul hvor deltagere på prosjektene kan diskutere forhold på eiendommen. Meldingene organiseres i prosjektets meldingsarkiv.

Hver bruker har i tillegg tilgang til sin Innboks og sitt meldingsarkiv, og kan sende svar på meldinger, videresende eller starte en ny diskusjon.

Diskusjon

Til hvert avvik kan man åpne en diskusjon. Dette er en «langsom chat» der man kan legge inn nye kommentarer. Noe som fungerer godt til å diskutere hva som gjøre med avviket eller melde tilbake vedr. forsinkelser eller utfordringer.

Tilgangskontroll

Deling av informasjon I Agora er basert på tilgangskontroll. Det betyr at brukere av systemet gis tilgang til den informasjonen de må ha for å utføre jobben sin.

Dokumentasjon

I Agora kan man laste opp og dele alle typer dokumenter (inkludert tegninger og modeller). Dokumentene kan organiserer i mappestruktur eller som en digital perm, med struktur som er like fleksibel som mappestrukturen på disken din. Noen organiserer dokumenter basert på bygningsdelstabellen, andre velger sin egen selskapsspesifikke struktur. 

Jan-Eirik Berntsen
Daglig Leder,
Lister Forvaltning AS

Lister Forvaltning forvalter  500 000 kvm næringseiendom over hele Norge. De ønsker å fremstå som en samarbeidsvillig og ærlig forvalter, med et langsiktig og verdibevarende drifts- og vedlikeholdsperspektiv.

 

«Lister innførte Agora fra inAttika som drifts- og forvaltningssystem i 2017 for å lette oppfølgingen av våre forvaltningsoppdrag, og har nå (pr. juni 2021) i underkant av 60 eiendommer i systemet. Disse er spredt over hele landet, og det er helt essensielt for oss at systemet fungerer godt i et distribuert driftsmiljø. Vi benytter alt fra store, profesjonelle driftsaktører, til små lokale vaktmester-selskaper. Alle jobber aktivt i systemet. Oppgaver og ansvar fordeles til den enkelte, og vi kan følge opp kostnadsbildet og at frister overholdes. Utbedringer og vedlikehold som dokumenteres av lokalt driftspersonell, tilflyter oss sentralt i form av ryddige oversikter. Vi får god kontroll – spesielt på det lovpålagte ansvar som hviler på oss som byggherre / forvalter.»

 

«inAttika’s løsning er modulbasert og særdeles innholdsrik. Vi får relevante og presise modeller for alle våre ulike eiendommer, enten det er snakk om store lager- og logistikkbygg, hoteller, kontor-utleie eller enbruker-bygg. Med fleksibel tilgangskontroll får hver enkelt bruker / rolle se akkurat det de trenger av informasjon, enten de benytter mobiltelefon, lesebrett eller pc.»

 

«Vi er svært fornøyd med løsningen fra inAttika, og med den bistanden vi får når vi har behov for ekstra opplæring eller problemløsning.»

Ønsker du å bli kontaktet?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg for en uforpliktende samtale.